Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dale jen „GDPR”) přijímáme pro účely zpracování osobních údajů tyto podmínky ochrany osobních údajů (dale jen „Podmínky”), které popisují způsob, jakým zacházíme s osobními údaji našich zákazníků a návštěvníků našich webových stránek.

 1. Základní ustanovení
  • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 GDPR je společnost PMP EXCLUSIVE s.r.o., IČO: 01703722 se sídlem Podolská 496/124, 147 00 Praha 4, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 210564 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce:
 • Adresa pro doručování: Podolská 496/124, 147 00 Praha 4
 • E-mailová adresa: info@pmp-exclusive.cz
 • : +420 703 658 070
  • Osobními údaji se dle čl. 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“ nebo „zákazník“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 1. Zdroje a kategorizování osobních údajů
  • Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl subjekt údajů nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky subjektu údajů.
  • Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 2. Zákonné důvody a účel zpracování osobních údajů
  • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů může být (vždy v návaznosti na konkrétní situaci a účel zpracování):
 • Plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby
  • Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o jejich změně.
 1. Účel zpracování osobních údajů
  • Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa a kontakt); poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit a činností
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 1. další Příjemci osobních údajů
  • Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
  • Správce nemá záměr předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
 1. Doba uchovávání osobních údajů
  • Správce uchovává osobní údaje
 • na dobu neurčitou
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu.
 1. Práva subjektu údajů
  • Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů právo:
 • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • na vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • V případě požadavků uvedených v čl. 7.1 Podmínek nechť subjekt údajů kontaktuje správce na výše uvedených kontaktních údajích.
  • Pokud by se subjekt údajů domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě,
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 2. Závěrečná ustanovení
  • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
  • S těmito podmínkami subjekt údajů souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu subjekt údajů potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek e-mailovou adresu zákazníka, která mu byla poskytnuta.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2021